GönderenKonu: KAPITOLA 25 | TŘÍDA V - NEROSTNÉ PRODUKTY  (Okunma sayısı 131 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
KAPITOLA 25 | TŘÍDA V - NEROSTNÉ PRODUKTY
Tarih : 05-04-2016 Saat : 13:14
 TŘÍDA V - NEROSTNÉ PRODUKTY

 KAPITOLA 25 - SŮL; SÍRA; ZEMINY A KAMENY; SÁDROVCOVÉ MATERIÁLY, VÁPNO A CEMENT

2501 00 Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda
2501 00 10- Mořská voda a roztoky soli
- Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost
2501 00 31-- Pro chemickou přeměnu (separaci Na od Cl) pro výrobu jiných výrobků
-- Ostatní
2501 00 51--- Denaturovaná nebo pro průmyslové účely (včetně rafinované), jiná než na konzervaci nebo přípravu potravin určených k lidskému požívání nebo k výživě zvířat
--- Ostatní
2501 00 91---- Sůl vhodná k lidskému požívání
2501 00 99---- Ostatní
2502 00 00 Nepražený pyrit (kyz železný)
2503 00 Síra všech druhů, jiná než sublimovaná síra, srážená síra a koloidní síra
2503 00 10- Surová nebo nerafinovaná síra
2503 00 90- Ostatní
2504 Přírodní grafit (tuha)
2504 10 00- V prášku nebo ve vločkách
2504 90 00- Ostatní
2505 Přírodní písky všech druhů, též barvené, jiné než písky obsahující kovy kapitoly 26
2505 10 00- Křemičité písky a křemenné písky
2505 90 00- Ostatní
2506 Křemen (jiný než přírodní písky); křemenec, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru
2506 10 00- Křemen
2506 20 00- Křemenec
2507 00 Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované
2507 00 20- Kaolin
2507 00 80- Jiné kaolinitické jíly
2508 Ostatní jíly (kromě expandovaných jílů čísla 6806), andaluzit, kyanit a sillimanit, též kalcinované; mullit, šamotové nebo dinasové zeminy
2508 10 00- Bentonit
2508 30 00- Žáruvzdorný jíl (šamotový)
2508 40 00- Ostatní jíly
2508 50 00- Andaluzit, kyanit a sillimanit
2508 60 00- Mullit
2508 70 00- Šamotové nebo dinasové zeminy
2509 00 00 Křída
2510 Přírodní fosfáty vápenaté, přírodní fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída
2510 10 00- Nemleté
2510 20 00- Mleté
2511 Přírodní síran barnatý (baryt, těživec); přírodní uhličitan barnatý (witherit), též kalcinovaný, kromě oxidu barnatého čísla 2816
2511 10 00- Přírodní síran barnatý (baryt, těživec)
2511 20 00- Přírodní uhličitan barnatý (witherit)
2512 00 00 Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně
2513 Pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná
2513 10 00- Pemza
2513 20 00- Smirek, přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva
2514 00 00 Břidlice, též hrubě opracovaná nebo rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru
2515 Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o relativní hustotě 2,5 nebo vyšší, a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru
- Mramor a travertin
2515 11 00-- Surový nebo hrubě opracovaný
2515 12 00-- Rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru
2515 20 00- Ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely; alabastr
2516 Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru
- Žula
2516 11 00-- Surová nebo hrubě opracovaná
2516 12 00-- Rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru
2516 20 00- Pískovec
2516 90 00- Ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely
2517 Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek, též tepelně zpracované; makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v první části tohoto čísla; dehtový makadam; granule, drť a prach z kamenů čísla 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované
2517 10- Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek, též tepelně zpracované
2517 10 10-- Oblázky, štěrk, křemenné valouny a pazourek
2517 10 20-- Vápenec, dolomit a jiné vápenaté horniny, lámané nebo drcené
2517 10 80-- Ostatní
2517 20 00- Makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v položce 251710
2517 30 00- Dehtový makadam
- Granule, drť a prach z kamenů čísla 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované
2517 41 00-- Z mramoru
2517 49 00-- Ostatní
2518 Dolomit, též kalcinovaný nebo spékaný, včetně dolomitu hrubě opracovaného nebo rozřezaného pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru; dolomitová dusací směs
2518 10 00- Nekalcinovaný ani nespékaný dolomit
2518 20 00- Kalcinovaný nebo spékaný dolomit
2518 30 00- Dolomitová dusací směs
2519 Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit); tavená magnézie (oxid hořečnatý); přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý), též obsahující malá množství jiných oxidů přidaných před slinováním; jiné oxidy hořčíku, též čisté
2519 10 00- Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)
2519 90- Ostatní
2519 90 10-- Oxid hořečnatý, jiný než kalcinovaný přírodní uhličitan hořečnatý
2519 90 30-- Přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý)
2519 90 90-- Ostatní
2520 Sádrovec; anhydrit; sádra (skládající se z kalcinovaného sádrovce nebo síranu vápenatého), též barvená nebo s malou přísadou urychlovače nebo zpomalovače
2520 10 00- Sádrovec, anhydrit
2520 20 00- Sádra
2521 00 00 Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny používané k výrobě vápna nebo cementu
2522 Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825
2522 10 00- Nehašené (pálené) vápno
2522 20 00- Hašené vápno
2522 30 00- Hydraulické vápno
2523 Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků
2523 10 00- Cementové slínky
- Portlandský cement
2523 21 00-- Bílý cement, též uměle barvený
2523 29 00-- Ostatní
2523 30 00- Hlinitanový cement
2523 90 00- Ostatní hydraulické cementy
2524 Osinek (azbest)
2524 10 00- Krokydolit
2524 90 00- Ostatní
2525 Slída, též štípaná do nepravidelných destiček („splitinek“); slídový odpad
2525 10 00- Slída surová nebo štípaná do lístků nebo do nepravidelných destiček
2525 20 00- Slídový prach
2525 30 00- Slídový odpad
2526 Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru; mastek
2526 10 00- Nedrcený, nerozemletý
2526 20 00- Drcený nebo rozemletý
2528 00 00 Přírodní boritany a jejich koncentráty (též kalcinované), kromě boritanů získaných z přírodních solanek; přírodní kyselina boritá obsahující nejvýše 85 % H3BO3 v sušině
2529 Živec; leucit; nefelin a nefelinický syenit; kazivec
2529 10 00- Živec
- Kazivec
2529 21 00-- Obsahující 97 % hmotnostních nebo méně fluoridu vápenatého
2529 22 00-- Obsahující více než 97 % hmotnostních fluoridu vápenatého
2529 30 00- Leucit; nefelin a nefelinický syenit
2530 Nerostné látky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
2530 10 00- Vermikulit, perlit a chlority, neexpandované
2530 20 00- Kieserit, epsomit (přírodní sírany hořečnaté)
2530 90 00- Ostatní