GönderenKonu:  (Okunma sayısı defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi
Tarih : 15-03-2016 Saat : 19:27

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım
Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ


 Etiketler : İran 'dan ithalat,tarım ürünleri,tarife kontenjanı

— 24/01/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmi Gazete —

(Değişik: 31/12/2015 tarihli ve 29579 4. Mükerrer sayılı Resmi Gazete)

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/12/2014 tarihli ve 2014/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, İran İslam Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2014 tarihli ve 2014/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girenİran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

 

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

 

b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kontenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

 

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

 

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret siciline veya esnaf ve sanatkâr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşları,

 

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin ithalat performansı olan firmayı,

 

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

 

f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Bakanlıkça düzenlenen ve bir örneği Ek-1’de yer alan belgeyi,

 

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döneminde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

 

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim yılını,

 

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim performansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) firmayı,

 

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife kontenjanı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

 

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

 

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

 

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli bir dönemi,

 

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kullandığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

 

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

 

ifade eder.

 

 

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

 

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olanlar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

 

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-3’te yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

 

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-3’te yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 numaralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli olanlar ile birlikte, Ek-3’te açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

 

(4) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için Ek-3’te belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

 

(5) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin giderilmesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlükçe Ek-3’te yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

 

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

 

(7) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

 

(8) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı döneminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına düzenlenen en son ithal lisansı firma nüshasının aslını Bakanlığa iade eden firmalara talepte bulunmaları durumunda, aynı tarife kontenjanında tahsisat yapılarak yeniden ithal lisansı düzenlenebilir.

 

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-3’te belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde yapılmayan veya Ek-2’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-2’deki tabloda yer alan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

 

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

 

MADDE 5 – (1) Ek-2’deki tabloda “Tahsisat Yöntemi” sütunundaki;

 

a) “TTY” ibaresi, talep toplama yöntemi,

 

b) “EOTY” ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi

 

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

 

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

 

MADDE 6 – (1) Ek-2’de yer alan tabloda “Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar” sütunundaki;

 

a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

 

b) “TMO” ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

 

c) “YTTSKB” ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

 

ç) “TŞF” ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün

 

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

 

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

 

MADDE 7 – (1) Ek-2’deki tabloda “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütunundaki;

 

a) “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

 

b) “T” harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

 

c) “İ” harfi, geleneksel ithalatçılara

 

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

 

Dağıtım kriterleri

 

MADDE 8 – (1) Ek-2’deki tabloda “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun “Tarife Kontenjanı Dönemi” sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını belirtmektedir.

 

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılamaz.

 

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuruluşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

 

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda herhangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden dağıtılarak tahsis edilir.

 

(5) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakanlıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

 

(6) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tablonun “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda ilgili tarife kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde yapılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis edilmesiyle karşılanır.

 

İthal lisansı düzenlenmesi

 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansı düzenlenir. 4 üncü maddenin sekizinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden sadece bir ithal lisansı düzenlenir. Ancak, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden birden fazla ithal lisansı düzenlenebilir.

 

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kalmak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

 

İthal lisansı kullanımı

 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

 

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

 

(3) İthal lisansının firma tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

 

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

 

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

 

(6) İthal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddelerin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine göre gümrük idaresine ibrazı gereken belgelerin firma tarafından ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

 

(7) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalatta yükümlü tarafından ithal lisansının tarih ve sayısının gümrük beyannamesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi zorunludur.

 

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta, ithal lisansı firma nüshası ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

 

(2) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

 

İthal lisansının revizesi

 

MADDE 12 – (1) İthal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça sonuçlandırılır.

 

İthal lisansının zayii

 

MADDE 13 – (1) İthal lisansının zayii (kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

 

(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

 

İthal lisansının iadesi

 

MADDE 14 – (1) 4 üncü maddenin sekizinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı firma nüshasının Bakanlığa iade edilmesi zorunlu değildir.

 

(2) Bakanlığa iade edilen ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez. 

 

 

Yaptırım

 

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

 

Diğer mevzuat hükümleri

 

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

 

Yetki

 

MADDE 17 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

 

Yürürlük

 

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek-2 İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

İRAN001

0603.11.00.00.00

Güller

01.01-31.12

500 Kg

Ü,T,İ

EOTY

 

0603.12.00.00.00

Karanfiller

0603.13.00.00.00

Orkideler

0603.14.00.00.00

Krizantemler

0603.19

Diğerleri

0603.90.00.00.00

Diğerleri

İRAN002

0701.90

Diğerleri

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN003

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

01.06-30.09

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN004

0703.10

Soğanlar ve şalotlar

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN005

0703.20

Sarımsaklar

01.01-31.12

5 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN006

0704.10

Karnabaharlar ve başlı brokoli

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

0704.90

Diğerleri

İRAN007

0705.11.00.00.00

Baş marul

01.01-31.12

5 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN008

0707.00

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN009

0709.30.00.00.00

Patlıcanlar

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN010

0709.60

Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN011

0709.91.00.00.00

Enginarlar

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

 

0709.93

Balkabağı, kabak, su kabağı (Cucurbita spp.)

0709.99

Diğerleri

İRAN012

0711.40.00.00.00

Hıyarlar ve kornişonlar

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN013

0711.59.00.00.00

Diğerleri

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN014

0713.20

Nohut (garbanzos)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN015

 

0802.11

Kabuklu

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

0802.12

Kabuksuz

İRAN016

0802.32.00.00.00

Kabuksuz

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN017

0804.10.00.00.00

Hurma

01.01-31.12

50 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN018

0804.20

İncir

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN019

 

0805.40.00.00.00

Greyfurt (pomelolar dahil)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

0805.50

Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805.90

Diğerleri

İRAN020

0806.10

Taze

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN021

 

0807.11.00.00.00

Karpuzlar

15.12-15.04

45 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

0807.19.00.00.00

Diğerleri

İRAN022

0808.10

Elma

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN023

 

0808.30

Armut

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

0808.40.00.00.00

Ayva

İRAN024

0809.10.00.00.00

Kayısı (zerdali dahil)

15.11-01.05

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN025

 

0809.21.00.00.00

Vişne (Prunus cerasus)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

0809.29.00.00.00

Diğerleri

İRAN026

0810.50.00.00.00

Kivi

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN027

0810.90

Diğerleri

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN028

0813.20.00.00.00

Erik

01.01-31.12

5 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN029

0813.30.00.00.00

Elma

01.01-31.12

5 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN030

0813.40

Diğer meyveler

01.01-31.12

5 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN031

0814.00.00.00.00

Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler  içinde geçici olarak konserve edilmiş)

01.01-31.12

5 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN032

 

0904.11.00.00.00

Ezilmemiş, öğütülmemiş

01.01-31.12

500 Kg

Ü,T

EOTY

 

0908.31.00.00.00

Ezilmemiş ve öğütülmemiş

0908.32.00.00.00

Ezilmiş veya öğütülmüş

0909.21.00.00.00

Ezilmemiş ve öğütülmemiş

0909.22.00.00.00

Ezilmiş veya öğütülmüş

0909.31.00.00.00

Ezilmemiş ve öğütülmemiş

0909.32.00.00.00

Ezilmiş veya öğütülmüş

0910.20

Safran

0910.99

Diğerleri

1211.90.86.00.31

Biberiye

 

 

 

 

 

1211.90.86.00.41

Biberiye

 

 

 

 

 

 

İRAN033

1209.91

Sebze tohumları

01.01-31.12

1 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

1209.99

Diğerleri

İRAN034

1211.90 (1211.90.86.00.31, 1211.90.86.00.41 hariç)

Diğerleri

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İRAN035

2001.10.00.00.00

Hıyarlar ve kornişonlar

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

İRAN036

2002.90

Diğerleri

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

İRAN037

 

2007.10

Homojenize müstahzarlar

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

2007.99

Diğerleri

İRAN038

2008.19

Diğerleri (karışımlar dahil)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

İRAN039

 

2009.11

Dondurulmuş

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

2009.12.00.00.00

Dondurulmamış, Brix değeri 20'yi geçmeyenler

2009.19

Diğerleri

İRAN040

2009.49

Diğerleri

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

İRAN041

2009.69

Diğerleri

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

İRAN042

2009.71

Brix değeri 20'yi geçmeyenler

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

 

2009.79

Diğerleri

İRAN043

2009.81

Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos Vaccinium vitis-idaea)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

İRAN044

2209.00

Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

 

Ek-3

Başvurularda İbrazı Gereken Belgeler

 

A-   Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler:

 

1- Bir örneği Ek-4’te yer alan “Başvuru Formu” (Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış ve imza sahiplerinin ad ve soyadlarının açıkça yazılmış olması ve her başvuruda ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

2-  İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan geçerli imza sirkülerinin veya imza beyanlarının aslı veya noter onaylı sureti 

3-  Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicili memurlukları tarafından onaylı örneği veya firma/esnaf-sanatkarın unvanının yer aldığı Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter veya esnaf ve sanatkarlar odaları veya esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü tarafından onaylı örneği (Unvan değişikliği olması durumunda, unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin/esnaf ve sanatkarlar sicil gazetesinin her birinin ibrazı gerekmektedir.) 

4- Aynı tarife kontenjanı döneminde, aynı tarife kontenjanı için yeniden başvuruda bulunan firmalar için, söz konusu tarife kontenjanına ilişkin firma adına düzenlenen en son ithal lisansının aslı 

5- Ek-2’de yer alan tarife kontenjanlarına ilişkin tablonun “Tarife Kontenjanı Kod No” sütununda, yanında (*) işareti bulunan maddeler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli uygunluk yazısının aslı

 

B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:  

1- Tarife kontenjanı talebi yapılan maddeyle ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından tasdik edilmiş sureti  (Kapasite raporunun aslı veya noter onaylı sureti kabul edilmeyecektir.) 

2-  Bir örneği Ek-5’te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Faaliyet Belgesi”nin eklenmiş olması gerekmektedir.) 

Açıklamalar :

1- Tarife kontenjanı tahsis taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

2- Başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen ve süresi içerisinde usulüne uygun olarak yapılmayan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

3- Sanayici vasfı ile tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firmalar, ibraz ettikleri “Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler”in tam ve eksiksiz olmaması halinde, tarife kontenjanı tahsisatında sanayici vasfı ile değerlendirilmez. Ancak, ilgili firmanın “Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler”i tam ve eksiksiz olarak ibraz etmiş olması ve ilgili tarife kontenjanının sanayici vasfı olmayan firmalara da tahsis edilebilecek nitelikte olması halinde, söz konusu firma başvurusu sadece bu kapsamda değerlendirilir.

 

Ek-4

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanmak ve İthal Lisansı Almak İçin Başvuru Formu Örneği

                                                                                     Tarih: ....../..../........

 

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü) 

29/12/2014 tarihli ve 2014/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile bu Karara istinaden hazırlanan “İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.  

 Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler eksiksiz olarak sunulmakta olup, yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve/veya müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı:

 

Firma Yetkilisinin Unvanı:

 

İmza-Kaşe:

 

I- Firmanın;

1)

A – Sanayici Türü

 

    a) Tarife kontenjanı konusu maddenin üreticisi

 

   b) Tarife kontenjanı konusu maddenin üretimde hammadde olarak kullanıcısı

 

B - Tarife kontenjanı konusu maddenin geleneksel ithalatçısı

 

C - Tahsisat önceliği bulunan kurum veya kuruluş

 2) Adı/Unvanı(1):

3) Bağlı bulunulan vergi dairesi ve vergi sicil numarası/T.C. kimlik numarası:

4) Sigorta Sicil Numarası:

5) Tebligat adresi(2):

6) Telefon:                                                   Faks:                                           E- posta:

7) Başvuru sahibi firma adına irtibat sağlayacak kişi:   

II- Tarife kontenjanı tahsisi talebinde bulunulan maddenin:  

1) Tarife Kontenjanı Kod No :

 

2) Menşe ülkesi :

 

3) Türkiye’ye ihraç amacıyla yüklemenin yapılacağı ülke:

 

4) Tahsisi talep edilen tarife kontenjanı konusu maddenin miktarı ve ölçü birimi(3):

Rakam ile :

Yazı ile     :

  III- Tarife kontenjanı tahsisi talep edilen maddenin değeri (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir):  

 

Rakam ile

Yazı ile

Mal bedeli

 

 

Sigorta     

 

 

Navlun

 

 

Diğer

 

 

TOPLAM  

 

 

Birim Fiyatı (CIF)   

 

 

 Açıklamalar:

(1) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yer alan unvanı tam olarak yazılacak.

(2) Sadece firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yer alan resmi tebligat adresi yazılacak.

(3) Ölçü biriminin, tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması şarttır.


Ek-5

Faaliyet Formu Örneği

Tarih: ..../..../........

 

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz. 

     Firma Yetkilisi/Yetkilileri                                                              YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan                                                                         Mühür                                        

       İmza ve Kaşe(1)                                                                               İmza ve Kaşe  

 1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler

 a) Firma Unvanı (2)

 

 

 b) Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası

 

 

 c) Üye Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi    

      Odası/Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

 ç) Ticaret ve/veya Sanayi/Esnaf ve    

     Sanatkar Sicil No

 

 d) Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/

      T.C. Kimlik Numarası

 

 e) 1.Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı (3)

 

 f) 2.Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı (4)

 

 g) Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No

 

 ğ) 1.Yıl Sigortalı İşçi Gün Sayısı (3)

 

 h) 2.Yıl Sigortalı İşçi Gün Sayısı (4)

 

 2- Firmanın Üretim ve/veya Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler(5)   

a) Üretilen Maddenin İsmi

 

aa) Yıllık Üretim Kapasitesi

 

ab) 1. Yıl Üretim Miktarı (3)

 

ac) 2. Yıl Üretim Miktarı (4)

 

b)Üretimde Hammadde Olarak Kullanılan  

    Maddenin İsmi

 

ba) Tüketim Kapasitesi

 

bb) 1. Yıl Tüketim Miktarı  (3)

 

bc) 2. Yıl Tüketim Miktarı  (4)

 

 3- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin

a) Adı Soyadı

 

b) Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası

 

c) Adres ve Telefon/Faks Numarası

 

 

Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) 1. Yıl, başvurunun yapıldığı yıldan 2 yıl önceki yıl (örneğin; 2013 yılında başvuru yapılmışsa “1.Yıl” 2011 yılıdır) anlamındadır.

(4) 2. Yıl: başvurunun yapıldığı yıldan 1 yıl önceki yıl (örneğin; 2013 yılında başvuru yapılmışsa “2.Yıl” 2012 yılıdır) anlamındadır.

(5) Üretim miktarına sadece tarife kontenjanı konusu maddede firmanın gerçekleştirdiği üretim miktarı, tüketim miktarına ise sadece tarife kontenjanına konu madde bir başka malın üretiminde hammadde olarak kullanılıyor ise doğrudan üretimde hammadde olarak kullanılan miktarı yazılacaktır. Üretim ve tüketim miktarlarının belirlenmesinde İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesi hükümlerine uyulması şarttır. Kapasite, üretim ve tüketim miktarlarının ölçü biriminin tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması şarttır.